การเข้าศึกษา

สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการรับสมัครด้วยกัน 3 ประเภท ดังนี้

 1. รับตรง จะมีการเปิดรับสมัครประมาณเดือนมกราคม ของทุกปี หรือตามแต่จะประกาศ
 2. โควตา จะมีการเปิดรับสมัครประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม ของทุกปี หรือตามแต่จะประกาศ
 3. ระบบกลาง(แอดมิชชั่น) จะมีการเริ่มจำหน่ายระเบียบการและเปิดรับสมัครประมาณเดือนมิถุนายน ของทุกปี หรือตามแต่จะประกาศ

โดยการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์จะเน้นการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หรือพี่ๆบัณฑิตท่านใดสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก สามารถดูรายละเอียดในส่วนของ บัณฑิตศึกษา ได้เลยนะครับ

รายละเอียดการรับเข้าศึกษาต่อ

 1. รับตรง
 2. โควต้า
 3. แอดมิชชั่น
 4. บัณฑิตศึกษา

รับตรง

การรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ประจำปีการศึกษา 2554 มีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือก ซึ่งเป็นไปตามประกาศของปี 2553 ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่างๆ
 3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำ หรือมีส่วนร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท
 4. ไม่เป็นนักศึกษาของสถาบันหรือผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

การรับสมัคร

 1. สมัครทางอินเตอร์เน็ตหรือดูรายละเอียด ผ่าน http://www.reg.kmitl.ac.th
 2. อัตราค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท

การสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) สอบวิชาต่างๆดังนี้

 1. วิชาคณิตศาสตร์
 2. วิชาวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
 3. วิชาภาษาอังกฤษ

โควต้า

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือก ซึ่งเป็นไปตามประกาศของปี 2553 ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
 2. มีสัญชาติไทย
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในแต่ละประเภทโควต้า

ประเภทโควต้ามี 5 ประเภทดังนี้

 1. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เช่น เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
 2. โควตานักเรียนเรียนดี ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ไม่น้อยกว่า 3.00
 3. โควตาบุตรบุคลากรในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 4. โควตานักเรียนพิการ โควตานักกีฬา
  1. ผู้สมัคร ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องมีความมุ่งมั่น ขยัน เสียสละ รับผิดชอบและอุทิศตน ในการแข่งขันกีฬาในนามสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. มีผลงานความสามารถทางการกีฬาดีเด่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
   • เป็นนักกีฬาทีมชาติ
   • ได้รับตำแหน่งที่ 1-3 ในการแข่งขันกีฬาทีมชาติ
   • ได้รับตำแหน่งที่ 1-3 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
   • ได้รับตำแหน่งที่ 1-3 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
   • ได้รับตำแหน่งที่ 1-3 ในการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
  4. ชนิดกีฬาที่รับสมัครมีดังนี้
   • 1. ฟุตบอล 2.วอลเลย์บอล 3.บาสเกตบอล 4.ตะกร้อ 5.กรีฑา 6.ว่ายน้ำ 7.แบดมินตัน 8.เทเบิลเทนนิส 9.รักบี้ฟุตบอล 10.ซอฟท์บอล 11.เทควันโด 12.คาราเต้-โด 13.ยูโด 14.ยิงปืน 15.เปตอง 16.บริดจ์ 17.ครอสเวิร์ด 18.ฟันดาบ 19.เทนนิส 20.กอล์ฟ 21.ขี่ม้า 22.หมากกระดานและหมากล้อม

ข้อกำหนดในการสมัคร

 1. ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกประเภทโควต้าได้ 1 ประเภท และเลือกสาขาวิชาได้ 1 สาขาวิชา เท่านั้น

การรับสมัคร

 1. สมัครทางอินเตอร์เน็ตหรือดูรายละเอียด ผ่าน www.science.kmitl.ac.th เฉพาะโควตานักกีฬา
 2. สมัครด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

แอดมิชชั่น

การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบกลาง (แอดมิชชั่น) มีระบบและวิธีการคัดเลือกโดยสรุป ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ สอท. ปี 2553 ดังนี้

องค์ประกอบของการรับบุคคลเข้าศึกษา

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ให้ค่านํ้าหนัก 20%
 2. ผลการสอบแบบทดสอบทางศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(Ordinary National Educational Test O – NET) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ค่านํ้าหนัก30%
 3. ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test ให้ค่านํ้าหนัก10 – 50%
 4. ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT : Professional Aptitude Test) ให้ค่านํ้าหนัก 0 – 40%
 5. ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายมหาวิทยาลัย/สถาบันจะทําการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมเป็นขั้นสุดท้ายก่อนการรับเข้าศึกษาโดยไม่คิดเป็นค่านํ้าหนักคะแนน

การสมัครเข้าศึกษา

 1. กําหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางสามารถเลือกสมัครได้ครั้งละไม่เกิน 4อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา)
 2. สมัครทางอินเตอร์เนตหรือดูรายละเอียด ผ่าน http://www.cuas.or.th

บัณฑิตศึกษา

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - เอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 มีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกซึ่งเป็นไปตามประกาศของปี 2553 ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าโดยได้รับวุฒิการศึกษาตามที่ ก.พ. รับรองให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 4)

คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคณนา วิศวะกรรมซอฟท์แวร์ วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 4)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตหรือดูรายละเอียด ผ่าน http://www.reg.kmitl.ac.th

© 2015 Computer Science, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตึกจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 1 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร.02-329-8400 ถึง 8411 โทรสาร.02-329-8412