การเข้าศึกษา

สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการรับสมัครด้วยกัน 5 ประเภท ดังนี้

[1] Clearing House รอบที่ 1 (Portfolio)
     1. คะแนน GPAX
     2. ใช้ Portfolio
     3. สอบสัมภาษณ์ 

[2] Clearing House รอบที่ 2 (โควต้า)
     1. คะแนน GPAX
     2. สอบวัดความรู้
     3. สอบสัมภาษณ์ 

[3] Clearing House รอบที่ 3
     1. คะแนน GAT/PAT
     2. สอบสัมภาษณ์ 

[4] Clearing House รอบที่ 4
     1. คะแนน GPAX
     2. คะแนน O-NET
     3. คะแนน GAT/PAT
     4. สอบสัมภาษณ์ 

[5] Clearing House รอบที่ 5
     1. คะแนน GPAX
     2. สอบสัมภาษณ์ 

โดยการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์จะเน้นการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หรือพี่ๆบัณฑิตท่านใดสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก สามารถดูรายละเอียดในส่วนของ บัณฑิตศึกษา ได้เลยนะครับ

การสมัครเข้าศึกษา

  1. สมัครทางอินเตอร์เน็ตหรือดูรายละเอียด ผ่าน  http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/index.php

บัณฑิตศึกษา

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - เอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 มีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกซึ่งเป็นไปตามประกาศของปี 2553 ดังนี้

การรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าโดยได้รับวุฒิการศึกษาตามที่ ก.พ. รับรองให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 4)

การรับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคณนา วิศวะกรรมซอฟท์แวร์ วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 4)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตหรือดูรายละเอียด ผ่าน http://www.reg.kmitl.ac.th

© 2015 Computer Science, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตึกจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 1 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร.02-329-8400 ถึง 8411 โทรสาร.02-329-8412