การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

" . "

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล.

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1. รับสมัคร 5 คน (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)

2. ค่าเทอมๆละ 35,000 บาท

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1. การเรียนแบบ ก.1 (ทำวิจัยอย่างเดียว) รับสมัคร 5 คน (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)

2. การเรียนแบบ ก.2 (ทำวิจัยและต้องลงเรียน) รับสมัคร 10 คน (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)

โดยจัดการเรียนการสอน ในวันเสาร์-วันอาทิตย์

3. ค่าเทอมๆ ละ 21,000 บาท

 

โครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (4+1)

เงื่อนไข

1- เป็นไปตามประกาศ และ

       1.1 เป็นนักศึกษาปี 4 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สมัครขณะเรียนปี 3 เทอม 2)

     1.2 ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม [ปี 1 ถึงปี 3 เทอม 1] ไม่ต่ำกว่า 2.75

2- เรียน แผน ก1 (เน้นทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียวโดยรับเข้าศึกษาต่อ จำนวน 25 คน

3- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

     3.1 ปริญญาตรี ในปี 4 (ปริญญาโท ปี 1) จะต้องเสียทั้งค่าเทอมระดับปริญญาตรี และ เสียค่าเทอมของ ระดับปริญญาโท 2 เทอมๆละ 10,000 บาท

           (โดยปัจจุบันยังไม่มีทุนการศึกษาสนับสนุน)

     3.2 และในปี 5 (ปริญญาโท ปี2) เสียค่าเทอมๆ ละ 21,000 บาท

แนวทางปฏิบัติ

1. วางแผนทำ ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับหัวข้องานวิจัยในระดับปริญญาโท

2. เข้าปรึกษากับ อาจารย์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่คาดว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ระดับปริญญาตรี 

    และ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท

3. ในวันสัมภาษณ์ ให้เตรียมตัวเสนอ หัวข้อวิจัยที่ต้องการทำทั้งในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท


วันที่เผยแพร่: 7 ก.ย. 2558

© 2015 Computer Science, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตึกจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 1 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร.02-329-8400 ถึง 8411 โทรสาร.02-329-8412