เกี่ยวกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ที่ดูแลรับผิดชอบโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อมีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ได้ขยายกว้างออกไปอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในทุกสาขาวิชา ดังนั้นการพัฒนาประเทศจะสำเร็จไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถเป็นอย่างดีในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในทุกสาขาวิชา ทุกประเทศในโลกทั้งที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาไม่มีประเทศใดที่สามารถผลิตนักคอมพิวเตอร์ได้เพียงพอต่อความต้องการ ประเทศไทยก็ประสบปัญหาการขาดแคลนนักคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับประเทศอื่น ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นต้องผลิตบัณฑิต เพื่อนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ

© 2015 Computer Science, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตึกจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 1 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร.02-329-8400 ถึง 8411 โทรสาร.02-329-8412