การขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และ ปริญญาตรี

อ่านต่อ

“ ต้องผลิตบัณฑิต เพื่อนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ”


จุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ KMITL

© 2015 Computer Science, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตึกจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 1 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร.02-329-8400 ถึง 8411 โทรสาร.02-329-8412